Thai Common name Alternative name(s) Botanical name
Roman Thai script      
Aoi   ออย  Sugarcane    
Apple  แอปเปล  Apple transliteration    
Ar-han thale อาหารทะเล  Seafood     
Ar-harn  อาหาร  Food    
Baang giow   wonton skin    
Bai Chaplu   ชะพลู  Wild Pepper, Cha-Plu     
Bai Gluay, Bai Tong ใบกลวย  Banana Leaves    
Bai gra-waan ใบกระวาน  bay leaf 3 types that cause confusion. The two Asian types are not interchangeable with the European Lauris nobilis
 i. Lauris nobilis
ii. Cinnamomum tejpata  Indian
iii. Syzygium polyanthum (Salam) Indonesian
Bai horapa  ใบโหระพา  Sweet Thai Basil    
Bai Kapraw  ใบกะเพรา  Holy Basil     
Bai kaprow   ใบกะเพรา  Thai Holy Basil Leaf Ocimum Sanctum. Green with purple reddish tinged. Cinnamon flavour    
Hom khaek;  (Bai karee )mat;  Som;  Mo noi  หอมแขก Curry Leaf Sweet Neem leaves Murraya koenigii
Bai krawan;  Bai beyet  ใบกระวาน
Bay leaf (Indian)
Biryani aaku
Cinnamomum tejpata
Bai maeng lak  ใบแมงลัก  Lemon Basil or Hairy Basil Leaf     
Bai Magrood  ใบมะกรูด  Kaffir Lime Leaf     
Bai pak chi (bai chee) ใบผักชี  Cilantro Leaves, Coriander     
Bai toei   ใบเดย   Pandanus essence Screwpine Essence  
Bai Toey;  Bai Toey Hom;  Panae-Wo-Nging;  Toeihom   Pandan leaves Fragrant Pandan; Screwpine; Rampeh;  Screw Pine P. amaryllifolius
Bakhua mun;  Krachiap khieo;  Krachiap mon   Okra Bindi;  Fingers Ladies;  Gumbo;  Ladies Finger;    Okra Abelmoschus esculentus
Bamee บะหมี่   Chinese egg noodles;  fresh     
Bı s̄arah̄æǹ   Peppermint leaves;  Fresh     
Bouy  บวย   Salted Plums    
Buai leng (phak buai ) ปวยเลง  Spinach   Spinacia oleracea
Buap liam  บวบเหลี่ยม   Sponge gourd, ridged luffa    
Carrot  แครอท   Carrot   Daucus carota sativus
Cha   Thai tea    
Chan Ban;  Chan Thet;  Chand Nattes;  Dok Chand;  Dok Chand Nattes;  Look Jun (Luk Chand);  Luk Chand   Nutmeg & Mace. Nutmeg;  Nutmeg Tree from: Myristica fragrans
chanit on  เตาหูขาวออน  Soft or Silken Tofu    
Cha-om  ชะอม  Acacia Leaf     
Chom phou  ชมพู  Rose Apple     
Cream  ครีม  Cream    
Dip  ดิบ  Raw, unripe, green, undercooked when refering to meat, rare, uncooked    
Dok dipli, Dipli, Dee plee, Phrik-hang, Dipli-chuak* ีดปลี  Long Pepper Javanese; Indian; Indonesian Long Pepper Piper longum L. and *Piper retrofractum Vahl
Dok fuktong   squash blossom    
Dok Gui Chai   Chinese chive flowers   Allium schoenoprasum L
Dok kha;  Ginza;  Khaa; Khaa-ling   Greater Galangal Thai galangal; Blue ginger; Thai ginger; Siamese ginger; Galangale Alpinia galanga
dong  ดอง  Pickle, pickled, fermented    
dub  ตับ  Liver    
Fuk tong  ฟกทอง   Pumpkin   Cucurbita pepo
Gaan plu กานพลู  Cloves   Syzygium aromaticum
Ga-ti กะทิ  coconut milk    
Gluay   banana   cultivars of Musa sapientum
Goong   shrimp    
Goong Guladam  กุงกุลาดํา  Tiger Prawn     
Goong haeng กุงแหง  shrimp dried     
Goong Kam Karm, Goong Mae-Nam  กุงกามกราม, กุงแมนํ้า      
Goong, Koong  กุง  Shrimp or prawn     
Gratiem   กระเทียม  Garlic Stinking Rose; Allium sativum
Guay dtiew  กวยเตี๋ยว   Rice Noodles, Rice Stick Noodles    
Guay Dtiew Sen Yai กวยเตี๋ยวเสน ใหญ Wide Lane Noodles, Rice River Noodles     
Gui Chai   Chinese chives - green    
Haew  แหว  Water Chestnut    
H̄ạw p̄hạk kād   Radish   Raphanus sativus
H̄ạw p̄hạk kād   Turnip   Brassica rapa rapa
Hed fang  เห็ดฟาง Straw Mushroom    
Hed hom   เห็ดหอม Shiitake Mushroom  Shiitake Mushroom    
Hed hou nou   เห็ดหูหนู  Jew's Ear Mushroom, Cloud Eat Mushroom.     
Hed hou nou khaow เห็ดหูหนูขาว  White Jelly Fungus. also Pen Tsao or Silver ear    
Hed hu nu   wood ear mushroom    
Hed Kon  เห็ดโคน Termite mushrooms       
Hed Lom  เห็ดลม   Hed Lom    
Hed nang rom   oyster mushroom Branched Oyster Fungus;  Branched Oyster Mushroom;  Cornucopia Mushroom Pleurotus ostreatus
Hed nang rom   เห็ดนางรม  Oyster Mushroom     
Hoa chai tou หัวผักกาด  daikon   Raphanus sativus var. longipinnatus
Hoi   clam   Kingdom: Animalia; Phylum: Mollusca; Class: Bivalvia
Hoi kap  หอยกาบ  Clam    
Hoi kraeng  หอยแครง  Cockle     
Hoi lai  หอยลาย  Clam     
Hoi malang puu หอยแมลงภู  mussels    
Hoi nang rom  หอยนางรม  Pacific Oyster    

 
   
Hoi Shell  หอยเชลล  Scallop     
Hom Daeng  หอมแดง  Shallots scallion (Aust); eschalot; Allium ascalonicum
Hom jiew   shallot;  fried     
Hom pom;  Tian takap   Caraway Seeds Meridian Fennel; Persian Cumin Carum carvi
Hom yai  หอมใหญ  Onion     
Horapa   Basil Thai Sweet;  Thai Purple Basil Ocimum basilicum
Hua blee   banana flower    
Hua Chai po   Turnip;  preserved    
Hua chai po  หัวไชโป  Pickled Radish     
Hua hawm   Onion   Allium cepa
H̄ỵ̂āf̄rạ̀n   Saffron    
Ka pi   shrimp paste    
Ka-aen;  Wan-phraathit;  Khingsai khingkaeng;  Ka chai;  Kra chai กระชาย  Finger Root Chinese keys; Lesser Ginger Boesenbergia rotunda
Kaeng kiew wan   แกงเขียวหวาน  Green Curry Paste    
Kaeng lueang   แกงเหลือง  Yellow Curry Paste    
Kaeng Masaman   แกงมัสม่ัน  Masaman Curry Paste    
Kaeng pa   แกงปา  Jungle Curry    
Kaeng Panaeng   แกงพะแนง  Panang Curry Paste    
Kaeng phet  แกงเผ็ด  Red Curry Paste    
Kang  กั้ง  Rock Lobster     
Kanom jeen   rice noodles;  thin     
Kaolao  เกาเหลา  A Chinese-style clear soup that has no noodles    
Kap mu  แคบหมู  Fried pork skin, pork cracklings    
Kapi กะป  Shrimp paste    
Kha  ขา  Galangal    
Kha mou  ขาหมู  Pork Hock     
Khana  คะนา  Chinese Kale    
Khanom Jeen  ขนมจีน  Thai Rice vermicelli made from rice flour.     
Khanun;  Maak Laang;  Makmee (Maak Mee)   Jackfruit Jaca;  Jack;  Jack Fruit;  Jackfruit Tree;  Jak;  Jak Fruit;  Jak-Fruit;  Langka;  Nangka Artocarpus heterophyllus
Khao   cooked rice    
Khao koa   Toasted rice    
Khao Kua   ขาวค่ัว  Powdered Fried Rice    
Khao niao dam   ขาวเหนียวดํา  Black Sticy Rice     
Khao niaow ขาวเหนียว  sticky rice    
Khao pod on  ขาวโพดออน  Corn Corn  
khaow  ขาว  Rice, Jasmine Rice     
khem  เค็ม  Salty taste    
khiao  เคี่ยว  To boil down, reduce or render    
khing dong  ขิงดอง  Pickled Ginger     
khlao  เคลา  To mix together, roll, knead    
khlok  โขลก  Pound, Pulverize     
K̄hmîn ขมิ้น  Turmeric   Curcuma longa
khom  ขม  Bitter taste    
khot klet pla  ขอดเก็ลดปลา   to Scale fish    
Khrok  ครก  Mortar    
Khrueang brung  เครื่องปรุงรส  Condiments,     
khrueang nai  เครื่องใน  Guts     
khrueang puang  เครื่องพวง   Ring of Spices    
khrueang thad  เครื่องเทศ  Spices    
khua (khuaa, krua)        
khuen chai  ขึ้นฉาย  Chinese Celery khan choy  
khuen chia  ขึ้นฉาย  Celery  celeriac Apium graveolens
khwak  ควัก  Scoop out     
kiao (geow, kiow)  เกี๊ยว   Wonton    
King ขิง  Ginger Ginger root; Zingiber officinale
klet  เกล็ด   Scales ( eg fish scales)    
Kleua เกลือ  Salt    
kluea samut, kleua thale  เกลือสมุทร  Sea Salt    
kra chiap keow  กระเจี๊ยบเขียว  Okra    
krachet  กระเฉด  Water Mimosa     
krapao pla  กระเพาะปลา  Fish Maw     
Kraphao   Basil;  Thai Sacred;  Thai Holy basil; Hot basil Ocimum sanctum
kratha  กระทะ  Frying pan, Wok     
krathiam dong  กระเทียมดอง  Pickled Garlic    
Krathiem jiaw  กระเทียมเจียว  Fried Garlic     
krathin  กระถิน   Lead Tree    
krong  กรอง . To strain, filter, sift    
krop  กรอบ
 Crispy    
Kuay tiaow - sen yai   flat rice noodles;  fresh     
kuay tiaow sen lek กวยเตี๋ยวเสนเล็ก  Thin Rice Noodles    
Kuichai  กุยชาย  Chinese Chive     
kung chae buai  กุงแชบวย  White Prawn. The default recipe prawn     
kung foi (goong fawy) กุงฝอย  Small Prawn, Baby shrimp    
lae  แล  To slice, to cut, to carve    
laek  แหลก  Crushed    
lalai  ละลาย  To dissolve or melt.    
lok  ลอก  To peel (fruit or vegetable)    
lon (lohn)  หลน  Stew or simmer.    
luak  ลวก  Blanch (vegetables), soft-boil (an egg)    
lueat  เลือด  Blood     
luk chan (look jan) ลูกจัน  Nutmeg    
luk chin (look chin) ลูกชิ้น  Meatballs    
luk phak chi  ลูกผักชี  Whole Coriander Seeds    
Luk sat   Fenugreek seed   Trigonella foenum-graecum
Luke krawan;  Luk krava;  Krawan khaao;  Krawan-thet; Pla ko;  Kravan;  Grawan; Rewa;  Hamakaenang;  Rewa-hayiy (Amomum xanthioides) ลูกกระวาน  Cardamom White Cardamom Elettaria cardamomum
Ma kam piek มะขามปยก  Tamarind.   Tamarindus indicus
Ma kham  มะขาม  Tamarind    
Ma khaue phro   มะเขือเปราะ  Thai Eggplant    
Ma khaue Srida  มะเขือสีดา  Cherry tomato    
Ma khaue yao  มะเขือยาว  Long Eggplant     
Ma khuea moung  มะเขือมวง  Purple Eggplant    
Ma khuea Poung    Pea Eggplant    
Ma kok (Thai olives) มะกอก   Hog Plum    
Ma lar;  Mak kak (Zanthoxylum alatum);       Ma kaen;     Szechuan Pepper Szetchwan pepper;    Sichuan pepper;    Japanese pepper Xanthoxylum piperitum
Ma mouang him ma pan มะมวงหิมพานต  cashew   Anacardium occidentale
Ma moung dong  มะมวงดอง  Pickled Mango    
Ma muang มะมวง  Mango   Genus: Mangifera. Many species.
Ma muang dib   mango;  green     
Ma pow ohn   young coconut    
Ma rum   Drumstick   Moringa oleifera
maeng kaphrun  แมงกะพรุน  Jellyfish     
Mafueng   star fruit    
Mahahingath   Asafoetida devil's dung; stinking gum; asant; food of the gods; Kaayam Ferula assafoetida
Makheua thet มะเขือเทศ  Tomato   Solanum lycopersicum
Makheua; makheua praw; makheua yao   Aubergine (an abundance of cultivars) eggplant; brinjal Solanum melongena
makhua phuang มะเขือพวง  pea aubergine Turkey Berry; terong pipit; Devil's Fig; Prickly Nightshade; Shoo-shoo Bush; Wild Eggplant;  Solanum torvum
Makrut;  Magrood;  Makut;  Magood; Bai makrut (leaves); Luuk makrut (fruits) มะกรูด   kaffir lime limau purut Citrus x hystrix; 
Malagaw มะละกอ  papaya   Carica papaya
Malagaw dib   green papaya    
mali  มะลิ  Jasmine    
man farang  มันฝร่ัง  Potato, an Irish potato   Solanum tuberosum
Manao มะนาว  Lime;  fresh   In many countries;  Lime is also called as lemon Citrus aurantifolia (Many cultivars)
Mạnf̄rạ̀ng h̄wān   Sweet Potato   Ipomoca batata
Mangda   water bug    
Manglak   Basil;  Thai Lemon;  Hoary basil; Ocimum citriodorum
Mạnkæw   Yam (vegetable)   Dioscorea sp.
man sampalang  มันสำปะหลัง Tapioca cassava
Manihot esculenta
ma-praang; ma-yong
marian plum,  gandaria; plum mango Bouea macrophylla
Mara; mara-jiin   bitter melon  bitter gourd Momordica charantia
Mastartd   Black Mustard seeds Brown mustard seed;  Indian mustard Brassica nigra
Mee lueang, Bamee หมี่เหลือง, บะหมี่  Yellow noodles    
Mel̆d bạw   Lotus seeds;  Popped    
Mel̆d ngā dả   Poppy Seeds    
Mel̆d phrikthịy tāk h̄æ̂ng s̄ī k̄hāw พริกไทยขาว  White peppercorn    
Mel̆d thạbthim   Pomegranate seeds.    
Moo dang   barbecue pork red pork; cha siu  
Moo yor
white steamed pork sausage

Mou hun  หมูหัน  Pig suckling roasted over an open fire.    
Mou par  หมูปา  Wild boar    
Mow fai  หมอไฟ  Fire pot     
mu sam chan  หมูสามชั้น  Pork Belly    
mu yong  หมูหยอง  Shredded pork, dried and preserved.    
nam chim  นํ้าจิ้ม  Sauce, Dip    
Nam dtao  นํ้าเดา  Bottle Gourd    
Nam jim sriracha   sriracha sauce Hot Thai sauce; Thai dipping sauce  
Nam Leab   Chinese olives    
nam man hoi  นํ้ามันหอย  Oyster sauce     
nam man ngah  นํ้ามันงา  Sesame Oil    
nam man puet  นํ้ามันพืช  Vegetable Oil     
nam man tua  นํ้ามันถ่ัว  Peanut Oil    
nam manao  นํ้ามะนาว  Lemonade    
Nam pla   fish sauce    
Nam pla phrik ma naow นํ้าปลาพริกขมะนาว      
Nam pueng  นํ้าผึ้ง  Honey    
Nam si ew นํ้าซีอิ๊ว  soy sauce    
Nam siew dam   soy sauce;  dark     
Nam siew kow hed homm   soy sauce-mushroom    
Nam siew waan   soy sauce;  dark sweet     
Nam som sai chu  นํ้าสมสายชู  Vinegar    
Nam taan peep นํ้าตาลปบ  palm sugar    
Nam tan kruat  นํ้าตวลกราด  Rock sugar    
Nam tan ma praow นํ้าตาลมะพราว  Coconut palm sugar    
Nam tan sai  นํ้าตาลทราย  Granulated Cane Sugar     
Nam tan sai daeng นํ้าตาลทรายแดง  Granulated Brown Sugar     
Ngah  งา  Sesame Seeds    
Nor mai หนอไม  bamboo shoots   Bambusa vulgaris; Phyllostachys edulis
nuea Dtun  เนื้อตุน  Steamed beef    
Nuea gae  เนื้อแกะ  Lamb chops    
nuea luk wua  เนื้อลูกวัว  Veal or calf meat    
Nuea mou  เนื้อหมู  Pork chops    
nuea mu  เนื้อหมู  Pig meat (Pork meat)    
nuea pat  เนื้อเปด  Duck meat    
nuea pla  เนื้อปลา  Fish meat    
nuea san nai  เนื้อสันใน  Tenderloin     
nuea san nok  เนื้อสันนอก  Sirloin    
nuea sap  เนื้อสับ  Minced meat    
nuea yang  เนื้อยาง  Roast Beef (or roast meat)    
nueng  นึ่ง  Steam (to)     
Nung moo หนังหมู  pork skin    
Ob cheuy อบเชย  Cinnamon (stick and powder)   Cinnamomum verum
op (awb)  อบ  To bake, roast, broil. To cook in the oven.    
pa  ปา  Wild     
paeng  แปง  Flour     
paeng ho  แปงหอ  Spring Roll Wrappers    
paeng khao chao  แปงขาวเจา  Rice flour    
paeng khao pot  แปงขาวโพด  Corn flour    
paeng sali  แปงสาลี  Wheat flour    
Pah-lo powder   Chinese five-spice    
Pak boong   Chinese water spinach    
Pak chee   Cilantro Fresh  Coriander; Chinese parsley Coriandrum sativum
Pak gaad dong   pickled mustard    

 
   
Pak guang-dong  ผักกวางตุง  Cantonese Vegetable (Yao Choy) , Chinese mustard cabbage    
Pak pai   Vietnamese Coriander Vietnamese mint; Viet cilantro; Cambodian Mint; hot mint Persicaria odorata
Pang khao chao   rice flower    
Pawk ka-lam, kalam dok กะหลํ่าดอก  Cauliflower   Brassica oleracea
pha  ผา  Slit, cut open, cleave, split    
phak  ผัก  Vegetable    
phak bung ผักบุงไทย  Water Morning Glory Swamp cabbage; Water Spinach; Water Convolvulus; Chinese spinach Ipomoea aquatica
phak bung jeen  ผักบุงจีน  Swamp Cabbage, Water Spinach, Water     
Phak Chee Lao ผักชีลาว  Dill Lao coriander; Lao cilantro Anethum graveolens
phak chi farang  ผักชีฝร่ัง  Sawtooth Herb Mexican Coriander; Wild coriander;  Thorny Coriander; Culantro Apiacea;  Eryngium foetidum.
Phak kaad kao   Napa cabbage Cabbage;  Kale;  Kohlrabi Brassica oleracea caulorapa
Phak ka-lam; ka-lam plii กะหลําปลี  Cabbage   Brassica oleracea Linne capita (many cultivars)
phak kard dong  ผักกาดดอง  Pickled Cabbage     
phak kard jeen,  ผักกาดจีน, Chinese White Cabbage    
phak kard kaeow  ผักกาดแกว  Iceberg Lettuce    
phak kard khow  ผักกาดขาว      
phak kat hom  ผักกาดหอม  Romaine Lettuce     
phak kat khiao pli  ผักกาดเขียวปลี  Chinese Mustard Green.     
Phak khana ผักคะนา  Chinese broccoli   Brassica oleracea
phak khom  ผักโขม  Chinese Spinach     
Phak Tam Lueng;  Tam Lueng   Ivy Gourd Gentlemen's Toes; Little Gourd; Baby Watermelon;  Coccinia grandis
Pheuak เผือก  Taro/Colocasia   Colocasia esculenta
phong chu rot  ผงชูรส   MSG - Monosodium Glutamate    
Phrig thai พริกไทย  Black Pepper; Black peppercorn   Piper nigrum
Phrik  พริก
chillie Red chillie pepper     
phrik chi fa  พริกชี้ฟา  chillie Spur Pepper Capsicum annuum acuminatum.    
phrik daeng  พริกแดง  Red pepper    
phrik haeng  พริกแหง  Dried red chillies    
phrik kap kluea,  พริกกับเกลือ 
 Mixture of Sugar, Salt and Crushed chillie    
phrik khiao  พริกเขียว  Green pepper    
phrik ki nu  พริกขี้หนู  Thai chillies     
phrik lueang  พริกเหลือง  Yellow chillie    
phrik pon  พริกปน  chillie powder, ground chillie.     
phrik sriracha  พริกศรีราชา  chillie Sauce. brand
   
phrik thai on  พริกไทยออน  Green peppercorn    
phrik yuat  พริกหยวก  Green bell pepper, sweet pepper    
phrik yuat daeng  พริกหยวกแดง  Red Bell Peppers    
ping (bing)   ปง  Grill, Toast    
pla  ปลา  Fish    
pla buek  ปลาบึก  Giant Mekong Catfish    
pla chalamet  ปลาจะละเม็ด  Pomfret        
pla chon  ปลาชอน  Striped Snakehead, Mudfish     
pla chon thale  ปลาชอนทะเล  Cobia    
pla dip  ปลาดิบ  Sushi, raw fish    
Pla dook ปลาดุก  catfish    
pla duk thale  ปลาดุกทะเล  Striped Sea Catfish    
Pla gapong dang  ปลากะพง red snapper    
pla insee  ปลาอินทรี  Mackeral    
pla insee bang  ปลาอินทรีบั้ง  Spanish Mackeral    
pla insee jud  ปลาอินทรีจุด  King Mackeral    
Pla jalamed   white pomfret    
pla kabok  ปลากระบอก  Mullet     
pla kadtek  ปลากะตัก/ปลาไสตัน.  anchovies Anchovies  
pla kao  ปลาเกา  Grouper    
pla kapong  ปลากะพง  Fish of the bass and perch family    
pla kapong daeng  ปลากะพงแดง Emperor Red Snapper    
pla kapong khao  ปลากะพงขาว  Sea Perch, Giant Seaperch     
pla kradi  ปลากระดี่  Gourami    
pla krating  ปลากระทิง  Armed Spiny Eel     
pla kutsalat  ปลากุดสลาด  Snapper    
Pla kuud; Pla ra   fish paste    
pla lai  ปลาไหล  Eel    
pla maa  ปลามา  Soldier Croaker    
pla muek   ปลาหมึก  Squid and Cuttlefish    
pla muek kluai  ปลาหมึกกลวย  Banana Squid     
pla muek kradong  ปลาหมึก      
pla muek lot  ปลาหมึกหลอด  Tube Squid    
pla muek yak  ปลาหมึกยักษ  Octopus    
pla nin  ปลานิล  Tilapia    
pla o  ปลาโอ  Generic term for tuna    
pla o khao  ปลาโอขาว  Frigate Mackeral    
pla o khrip lueng  ปลาโอครีบ  Yellowfin Tuna    
pla ra  ปลารา  Fermented Fish      
Pla rah   pickled fish    
pla rat  ปลาแรด  Giant Gourami    
pla saba  ปลาซาบะ  Mackeral    
pla sadin ปลาชารดึน  Sardine    
pla saen mon  ปลาแซลมอน  Salmon    
pla samli  ปลาสําลี  Trevally    
pla ta diao  ปลาตาเดียว  Halibut    
pla taphian  ปลาตะเพียน  Carp    
pla thot  ปลาทอด  Fried fish    
pla tu  ปลาทู   Mackeral.     
pla tuna  ปลาทูนา  Tuna     
Pla tuu   Thai mackerel    
pla yi sok  ปลายี่สก   Jullien's golden carp    
pling thale  ปลิงทะเล  Sea Cucumber     
poi kak  โปยก๊ัก  Star Anise    
Pong gari ผงกะหรี่  curry powder    
priao  เปรี้ยว sour    
priao wan  เปรี้ยวหวาน  Sweet and sour taste    
Prig   chillie chillie pepper;  chillie Genus: capsicum annum. Family: Solanaceae
Prig gang   curry paste    
Prig gang kew wan   curry paste-green    
Prig gang leung   curry paste-yellow    
Prig gang masaman   curry paste-masaman    
Prig gang nam ya   namya curry paste    
Prig gang ped   curry paste-red    
Prig haeng   whole chillie;  dried     
Prik chifa;  Prik khee nu;  Prik haeng pallek;  Pisi hui   Green chillie;  fresh    Genus: Capsicum  Family: Solanaceae
pu (bu, boo, poo)  ปู  Crab     
pu khem  ปูเค็ม   Pickled Crabs    
pu ma  ปูมา  Blue Crab     
pu na  ปูนา   Field Crab.    
pu sammae  ปูแสม   Small Saltwater Crab    
pu thale  ปูทะเล  Sea Crab     
Raag pak chee   cilantro root    
rat  ราด  To pour, cover, top, dress    
Rol na  โรยหนา  Garnish, topping    
rot  รส  Taste, flavour     
Sadow   magosa    
sai  ไส Intestines , stuffing or filling    
sai krok ไสกรอก  Sausage    
sali  สาลี  Wheat     
san  สัน  Backbone     
sap  สับ  To chop, mince     
Sap barot   pineapple    
saranae  สะระแหน  Mint     
Sataw   stinky bean    
Sen jaan   Thai rice noodles    
sen mi (sen mee)  เสนหมี่ Vermicelli Rice Noodles, Thin Lane Noodles.       
si khrong  ี ซ่โครง  Ribs, rib of an animal, spare ribs    
som tam (som tam malakaw) สมตํา +/-มะละกอ    green papaya salad    
somwang   Chinese Water Chestnut Water chestnut Eleocharis dulcis
ta khrai (takrai)  ตะไคร  Lemongrass barbed wire grass; citronella grass Genus: Cymbopogon. (Many species)
taeng ran  แตงราน  Long cucumber    
Tangua แตงกวา   Cucumber   Cucumis sp.
tao chiao  เตาเจี้ยว Fermented Soybeans      
tao hu เตาหู  Soybean Curd, Tofu    
tao hu lueang  เตาหูเหลือง  Yellow Tofu    
tao hu yi  เตาหู ีย้  Fermented Bean Curd     
tao si  เตาซี่  Black Bean Sauce    
Thian Dam   Nigella seeds Wild Onion seeds; black cumin seeds; Black Caraway;  Black Cumin;   
Thian sattapusyat   Anise Sweet cumin; Aniseed
Pimpinella anisum
Thian-khao;  Yee raa   Cumin (seed)   Cuminum cyminum
Thua phuu ถ่ัวพู  wing beans    
thup  ทุบ  To beat or pound    
T̂n pæln thin   Plantain   Musa paradisiaca
Ton hom   Spring Onions spring onion;  salad onion;  green onion Allium wakegi
ton hom  ตนหอม  green onion Spring Onion;  salad onion; scallion Allium wakegi
Tong Chai   salty Chinese cabbage    
Tou Hu Poung   Tofu-cubed;  deep fried    
Tow jeow   yellow bean sauce    
tua  ถ่ัว   Nut or Bean    
tua khaek  ถ่ัวแขก  French Bean     
tua li song  ถ่ัวลิสง  Peanut/Groundnut   Arachis hypogea
tua li song khua  ถ่ัวลิสงค่ัว  Roasted peanuts    
tua lin tao  ถ่ัวลันเตา  Sugar Pea    
tua lueang  ถ่ัวเหลือง  Soy Bean    
tua ngok (tuanork)  ถ่ัวงอก  bean sprouts    
tua phak yao  ถ่ัวฝกยาว  Long Beans, Yard Long Beans    
tun  ตุน   to steam    
Turian   Durian   Malvaceae family; genus Durio.  
Tuwa kiow   Mung Bean/Green Gram   Vigna Radiata
Tuwa kiow lob bluok   hulled mung beans    
Wild, as in wild boar  or wild mushrooms  หมูปา / เห็ดปา. mu pa/hed pa    
Woon sen วุนเสน  clear noodles mung bean vermicelli; cellophane noodles; glass noodles; bean thread noodles.   
yira (yiri)  ีย่หรา  Cumin    

 

Google Analytics 
Alternative